Ballraíocht

Bíonn fáilte roimh gach duine i Leabharlanna Poiblí DLR.  Bíonn fáilte againn roimh chuairteoirí a fheadfaidh súil a chaitheamh ar ár mbailiúcháin, breathnú ar thaispeántais agus freastal ar imeachtaí leabharlainne.Is gá duit a bheith i do bhall chun ábhar a fháil ar iasacht, staidéar a dhéanamh, ríomhaire a úsáid nó rochtain a fháil ar na hacmhainní atá againn ar líne. Tá an bhallraíocht saor in aisce.

Le bheith i do bhall den leabharlann níl le déanamh ach clárú i do leabharlann áitiúil. Teastóidh uait comhartha aitheantais a mbeidh do sheoladh reatha air a bhreith leat go dtí do leabharlann áitiúil dlr, e.g. ceadúnas tiomána, bille leictreachais nó leabhar oifig an phoist. Maidir le gach doiciméadú a bheidh in úsáid agat mar chomhartha aitheantais, is gá gur doiciméadú é a fuair tú le 6 mhí anuas.

Is gá go mbeadh tuismitheoir nó caomhnóir i gcónaí i dteannta leanaí faoi bhun 8 mbliana d’aois.

What you need to know about your membership

Cén mar a fhéadfaidh mé a bheith i mo bhall?

Le bheith i do bhall den leabharlann níl le déanamh ach clárú i do leabharlann áitiúil. Teastóidh uait comhartha aitheantais a mbeidh do sheoladh reatha air a bhreith leat go dtí do leabharlann áitiúil dlr, e.g. ceadúnas tiomána, bille leictreachais nó leabhar oifig an phoist.  Maidir le gach doiciméadú a bheidh in úsáid agat mar chomhartha aitheantais, is gá gur doiciméadú é a fuair tú le 6 mhí anuas.

Ballraíocht Shealadach

Faoin Scéim Ballraíochta do Chách, féadfaidh daoine fásta in aois 18 mbliana nó os a chionn nach bhfuil ach faoi aon mhí amháin caite acu ina gcónaí i limistéar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ballraíocht shealadach a ghlacadh ach cárta bailí leabharlainne poiblí óna n-údarás leabharlainne poiblí féin a thaispeáint.  Beidh na teidlíochtaí, na rialacha agus na rialacháin is gnách a bhaineann le nithe a thógáil ar iasacht i bhfeidhm.

Ráthóirí

Is gá do thuismitheoir nó do chaomhnóir gníomhú mar ráthóir don duine óg (faoi bhun 18 mbliana d’aois). 
Is gá freisin do dhaoine fásta nach bhfuil aon chruthúnas ar sheoladh reatha acu ráthóir a bheith acu. 
Ní gá do dhaoine fásta a bhfuil cruthúnas ar sheoladh reatha acu ráthóir a bheith acu.

Ní mór do ráthóirí cruthúnas ar a seoladh reatha féin a bhreith leo agus ní mór dóibh dul chun na leabharlainne i dteannta na mball nuair a bheidh siadsan ag clárú. 
Bíonn ráthóirí freagrach as gach táille a ghearrtar ar na daoine sin a dtugann siad ráthaíocht maidir leo, lena n-áirítear na fíneálacha agus an costas a ghearrtar as nithe nua a chur in ionad na nithe sin a cailleadh nó a ndearnadh damáiste dóibh. 
Bíonn ráthóirí freagrach freisin as an mbealach ina n-iompraíonn na daoine sin a dtugann siad ráthaíocht maidir leo iad féin sa leabharlann.

 

Do chárta leabharlainne

Féadfaidh tú do chárta leabharlainne a úsáid in aon bhrainse de Leabharlanna Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Ní mór duit do chárta leabharlainne a bhreith leat más mian leat aon ábhar leabharlainne a thógáil ar iasacht nó ríomhaire poiblí a úsáid.

Tabhair fógra don leabharlann ar an bpointe má chailleann tú do chárta leabharlainne nó má ghoidtear é mar is tusa a bheidh freagrach as aon idirbheart a bheidh tarlaithe sula dtabharfaidh tú an fógra sin.

Bíonn gach duine a thógann nithe ar iasacht freagrach as a chinntiú go mbíonn na mionsonraí pearsanta atá ag an tSeirbhís Leabharlainne dóibh cruinn i.e. Seoladh, uimhreacha teileafóin agus seoladh ríomhphoist.

Céard a fhéadfaidh mé a thógáil ar iasacht?

Féadfaidh baill suas le dhá ní dhéag a thógáil ar iasacht san iarraidh, lena n-áirítear leabhair, dlúthdhioscaí, DVDanna, leabhair thaifeadta agus cluichí ríomhaireachta. Freisin, féadfaidh baill 12 ní eile a íoslódáil ó gach aon cheann de na seirbhísí ar líne atá againn chun leabhair a íoslódáil.

Is féidir sean-eagráin d’irisí a thógáil ar iasacht freisin.

Tá an tseirbhís leabharlainne faoi cheangal ag na rátálacha a thugann Oifig Scrúdóir na Scannán in Éirinn agus ag rátálacha PEGI i ndáil le DVDAnna agus cluichí ríomhaireachta a thabhairt ar iasacht.  

Ní mór do bhaill a bheith 15 bliana d’aois nó os a chionn chun leabhair a thógáil ar iasacht ón Leabharlann do Dhaoine Fásta. 
Ba cheart do thuismitheoirí súil a choinneáil ar na nithe a thógann a leanaí ar iasacht.

Cén t-achar a fhéadfaidh mé na hiasachtaí a choinneáil?

Is 21 lá an tréimhse choitianta le ní a bheith amuigh ar iasacht. Ach féadfaidh tú níos mó ama a bheith agat ach na hiasachtaí a athnuachan. Is féidir nithe nach mbíonn curtha in áirithe ag iasachtaithe eile a athnuachan agus is féidir é sin a dhéanamh 15 bhabhta. 
Is féidir iasachtaí fadaithe a eagrú do bhaill a mbíonn riachtanais speisialta acu; tá breis eolais le fáil i do bhrainse áitiúil ach é a iarraidh.

Tabhair do d’aire nach féidir iasachtaí idirleabharlann a fhaightear ó údaráis leabharlainne nach údaráis na leabharlainne poiblí in Éirinn iad a thógáil ar iasacht ach ar feadh 3 seachtaine agus nach féidir iad a athnuachan.  

Cén chaoi a dtabharfaidh mé faoin athnuachan?

Tá trí bhealach ann chun nithe a athnuachan: go pearsanta, ar an teileafón, leis an bpost, le ríomhphost nó ar líne. 
Beidh foireann na Leabharlainne breá sásta do thicéad a sheiceáil má théann tú isteach go dtí do bhrainse áitiúil.  Moltar duit d’iasachtaí a thabhairt cothrom le dáta gach uair a bhuaileann tú isteach go dtí do leabharlann.

Féadfaidh tú freisin glaoch ar CHEANN AR BITH de leabharlanna brainse Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin chun do chuntas a sheiceáil. Bíodh do chárta leabharlainne faoi do láimh agat mar iarrfar ort an uimhir ballraíochta atá air a thabhairt.

 

Ag athnuachan ar líne

Chun iasacht a athnuachan ar líne, téigh isteach ar http://www.dlrcoco.ie/library agus cliceáil ar an nasc cuí. Iarrfar ort d’uimhir iasachtaí a chur isteach (is í seo an uimhir atá os cionn an bharrachóid ar do chárta). Teastóidh uimhir aitheantais phearsanta uait freisin; is féidir an uimhir seo a fháil ó do leabharlann áitiúil; is ar mhaithe le slándáil a dhéantar sin.  Má bhíonn fadhbanna ar bith agat le do chuntas ar líne, téigh i dteagmháil le ceann de na leabharlanna brainse.

Céard a tharlóidh mura dtabharfaidh mé m’iasachtaí ar ais in am?

Tá córas fíneála i bhfeidhm maidir le hábhar thar téarma. Féach an liosta thíos. Scríobhfaimid chugat 3 seachtaine tar éis an ama a raibh d’iasachtaí le bheith tugtha ar ais chun meabhrú duit iad a thabhairt ar ais. Is féidir linn é sin a dhéanamh leis an bpost nó le ríomhphost.

Féadfaidh tú clárú chun go bhfaighidh tú meabhrúchán le ríomhphost 3 lá sula mbeidh d’iasachtaí le tabhairt ar ais.  Is seirbhís í sin atá saor in aisce. Féadfaidh tú tuairisc a chur i do leabharlann áitiúil dlr.

Bíonn gach duine a thógann nithe ar iasacht freagrach as a chinntiú go mbíonn an seoladh ríomhphoist a thug siad don tSeirbhís Leabharlainne cruinn má theastaíonn uathu an tseirbhís seo a bheith ar fáil dóibh.

 

 

An ngearrtar táillí?

Ní ghearrtar táille as ballraíocht sa leabharlann ach gearrtar táille má bhíonn nithe a bhíonn ar iasacht ón leabharlann amuigh thar téarma, má chailltear iad nó má dhéantar damáiste dóibh agus gearrtar táille nuair a bhíonn ní á chur in áirithe.

5c an ní in aghaidh an lae
Nithe a chur in áirithe:50c an ní más ní é atá ar fáil trí údaráis na leabharlainne poiblí in Éirinn.

€5.00 an ní más ní é atá ar fáil in údaráis leabharlainne nach údaráis na leabharlainne poiblí in Éirinn iad.
Táille postais ar fhógraí thar téarma:60c an fógra.
Fótachóipeáil: 20c an leathanach.
Leathanach dubh agus bán a phriontáil den Idirlíon: 20c an leathanach.
Leathanach daite a phriontáil den Idirlíon: 50c an leathanach.
Fótachóipeáil Dhaite (i Leabharlann Ghráinseach an Déin amháin) 40c an leathanach.

Chun fíneálacha a sheachaint cinntigh na nithe atá ar iasacht agat a athnuachan nó a thabhairt ar ais ar an dáta nó roimh an dáta ar a bhfuil siad le tabhairt ar ais. Ná lig i ndearmad, áfach, gur féidir leat fós nithe atá deireanach a athnuachan chun nach ngearrfar tuilleadh fíneálacha ort.

Ní ceadmhach do bhaill leabharlainne ná dá ráthóirí  a bhfuil táillí €10.00 nó os a chionn le híoc acu ábhar a thógáil ar iasacht ná ábhar a athnuachan. 

Ar ais go barr an leathanaigh