Ballraíocht

Bíonn fáilte roimh gach duine i Leabharlanna Poiblí DLR.  Bíonn fáilte againn roimh chuairteoirí a fheadfaidh súil a chaitheamh ar ár mbailiúcháin, breathnú ar thaispeántais agus freastal ar imeachtaí leabharlainne.Is gá duit a bheith i do bhall chun ábhar a fháil ar iasacht, staidéar a dhéanamh, ríomhaire a úsáid nó rochtain a fháil ar na hacmhainní atá againn ar líne. Tá an bhallraíocht saor in aisce.

Le bheith i do bhall den leabharlann níl le déanamh ach clárú ANSEO nó i do leabharlann áitiúil. Teastóidh uait aitheantas fótagrafach chomh maith le cáipéis amháin a mbeidh do sheoladh reatha air, a bhreith leat go dtí do leabharlann áitiúil dlr, mar shampla, ceadúnas tiomána, bille leictreachais nó leabhar oifig an phoist. Maidir le gach cáipéis a bheidh in úsáid agat mar chomhartha aitheantais, is gá gur cáipéis í a fuair tú le 6 mhí anuas.

Is gá go mbeadh tuismitheoir nó caomhnóir i gcónaí i dteannta leanaí faoi bhun 8 mbliana d’aois.

 

What you need to know about your membership

Conas is féidir liom bheith i mo bhall?

Le bheith i do bhall den leabharlann níl le déanamh ach clárú i do leabharlann áitiúil. Teastóidh uait aitheantas fótagrafach chomh maith le cáipéis amháin a mbeidh do sheoladh reatha air, a bhreith leat go dtí do leabharlann áitiúil dlr, mar shampla, ceadúnas tiomána, bille leictreachais nó leabhar oifig an phoist. Maidir le gach cáipéis a bheidh in úsáid agat mar chomhartha aitheantais, is gá gur cáipéis í a fuair tú le 6 mhí anuas.

Ráthóirí

Is gá do thuismitheoir nó do chaomhnóir gníomhú mar ráthóir don duine óg (faoi bhun 18 mbliana d’aois). 

Ní mór do ráthóirí cruthúnas ar a seoladh reatha féin a bhreith leo agus ní mór dóibh dul chun na leabharlainne i dteannta na mball nuair a bheidh siadsan ag clárú. 

Bíonn ráthóirí freagrach freisin as an mbealach ina n-iompraíonn na daoine sin a dtugann siad ráthaíocht maidir leo iad féin sa leabharlann.

 

Do chárta leabharlainne

Féadfaidh tú do chárta leabharlainne a úsáid i ngach leabharlann phoiblí ar fud na hÉireann.

Ní mór duit do chárta leabharlainne a bhreith leat más mian leat aon ábhar leabharlainne a thógáil ar iasacht nó ríomhaire poiblí a úsáid.

Tabhair fógra do Leabharlanna DLRD ar an bpointe má chailleann tú do chárta leabharlainne nó má ghoidtear é mar is tusa a bheidh freagrach as aon idirbheart a bheidh tarlaithe sula dtabharfaidh tú an fógra sin.

Bíonn gach duine a thógann nithe ar iasacht freagrach as a chinntiú go mbíonn na mionsonraí pearsanta atá ag an tSeirbhís Leabharlainne dóibh cruinn i.e. Seoladh, uimhreacha teileafóin agus seoladh ríomhphoist.

Céard a fhéadfaidh mé a thógáil ar iasacht?

Is cuid den tionscnamh náisiúnta nua Cuibhreannas Leabharlann í do leabharlann áitiúil. Má chláraíonn tú le dlr, beidh cead agat nithe a thógáil ar iasacht agus iarradh ar leabharlann phoiblí ar bith in Éirinn, ach do chárta leabharlainne a úsáid. 

Féadfaidh baill suas le dhá ní dhéag a thógáil ar iasacht san iarraidh, lena n-áirítear leabhair, dlúthdhioscaí, DVDanna, leabhair thaifeadta agus cluichí ríomhaireachta. Freisin, féadfaidh baill 12 ní eile a íoslódáil ó gach aon cheann de na seirbhísí ar líne atá againn chun leabhair a íoslódáil.

Is féidir sean-eagráin d’irisí a thógáil ar iasacht freisin.

Tá an tseirbhís leabharlainne faoi cheangal ag na rátálacha a thugann Oifig Scrúdóir na Scannán in Éirinn agus ag rátálacha PEGI i ndáil le DVDAnna agus cluichí ríomhaireachta a thabhairt ar iasacht.  

Ní mór do bhaill a bheith 15 bliana d’aois nó os a chionn chun leabhair a thógáil ar iasacht ón Leabharlann do Dhaoine Fásta, muna bhfuil cead acú óna dtuismitheoirí.  Chun tuilleadh eolais a fháil faoi ár gcarta 'Daoine Óga +', déan teaghmháil le do leabharlann áitúil.

Ba cheart do thuismitheoirí súil a choinneáil ar na nithe a thógann a leanaí ar iasacht.

Cén t-achar a fhéadfaidh mé na hiasachtaí a choinneáil?

Is 21 lá an tréimhse choitianta le ní a bheith amuigh ar iasacht. Ach féadfaidh tú níos mó ama a bheith agat ach na hiasachtaí a athnuachan. Is féidir nithe nach mbíonn curtha in áirithe ag iasachtaithe eile a athnuachan agus is féidir é sin a dhéanamh 5 bhabhta. 
Is féidir iasachtaí fadaithe a eagrú do bhaill a mbíonn riachtanais speisialta acu; tá breis eolais le fáil i do bhrainse áitiúil ach é a iarraidh.

Tabhair do d’aire nach féidir iasachtaí idirleabharlann a fhaightear ó údaráis leabharlainne nach údaráis na leabharlainne poiblí in Éirinn iad a thógáil ar iasacht ach ar feadh 3 seachtaine agus nach féidir iad a athnuachan.  

Cén chaoi a dtabharfaidh mé faoin athnuachan?

Tá cúig bhealach ann chun nithe a athnuachan: go pearsanta, ar an teileafón, leis an bpost, le ríomhphost nó ar líne. 
Beidh foireann na Leabharlainne breá sásta do thicéad a sheiceáil má théann tú isteach go dtí do bhrainse áitiúil.  Moltar duit d’iasachtaí a thabhairt cothrom le dáta gach uair a bhuaileann tú isteach go dtí do leabharlann.

Féadfaidh tú freisin glaoch ar CHEANN AR BITH de leabharlanna brainse Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin chun do chuntas a sheiceáil. Bíodh do chárta leabharlainne faoi do láimh agat mar iarrfar ort an uimhir ballraíochta atá air a thabhairt.

 

Ag athnuachan ar líne

Chun iasacht a athnuachan ar líne, téigh isteach ar https://libraries.dlrcoco.ie/ agus cliceáil ar an nasc cuí. Iarrfar ort d’uimhir iasachtaí a chur isteach (is í seo an uimhir atá os cionn an bharrachóid ar do chárta). Teastóidh uimhir aitheantais phearsanta uait freisin; is féidir an uimhir seo a fháil ó do leabharlann áitiúil; is ar mhaithe le slándáil a dhéantar sin.  Má bhíonn fadhbanna ar bith agat le do chuntas ar líne, téigh i dteagmháil le ceann de na leabharlanna brainse.

Céard a tharlóidh mura dtabharfaidh mé m’iasachtaí ar ais in am?

Tá córas fíneála i bhfeidhm maidir le hábhar thar téarma. Féach an liosta thíos. Scríobhfaimid chugat 3 seachtaine tar éis an ama a raibh d’iasachtaí le bheith tugtha ar ais chun meabhrú duit iad a thabhairt ar ais. Is féidir linn é sin a dhéanamh leis an bpost nó le ríomhphost.

Féadfaidh tú clárú chun go bhfaighidh tú meabhrúchán le ríomhphost 3 lá sula mbeidh d’iasachtaí le tabhairt ar ais.  Is seirbhís í sin atá saor in aisce. Féadfaidh tú tuairisc a chur i do leabharlann áitiúil dlr.

Bíonn gach duine a thógann nithe ar iasacht freagrach as a chinntiú go mbíonn an seoladh ríomhphoist a thug siad don tSeirbhís Leabharlainne cruinn má theastaíonn uathu an tseirbhís seo a bheith ar fáil dóibh.

 

 

An ngearrtar táillí?

Ní ghearrtar táille ar bhallraíocht ach gearrtar táillí ar na seirbhísí seo a leanas:
 
Iasachtaí idirleabharlainne: €5.00 an t-earra más amhlaidh nach bhfuil an t-earra ar fáil sna leabharlanna poiblí in Éirinn 
Fótachóipeáil dubh is bán: 20c an leathanach
Fótachóipeáil dhaite: 50c an leathanach
Priontáil dubh is bán: 20c an leathanach
Priontáil dhaite: 50c an leathanach